CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Egzaminy maturalne i zawodowe > Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów w 2020r.
Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów w 2020r. PDF Drukuj Email

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

 

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

 

Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego (EM); n/w informacje pochodzą z dokumentów,
do których linki znajdują się powyżej

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu
i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.[*]Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.[*]Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.[*]Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się.

1.6.[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7.[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja.
W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

1.9.[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10.[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.11.[*][!]Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.3.[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

2.5.[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.7.[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi
i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu dla zdających

1)zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

2)obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu
i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4)konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

5) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz
po jego zakończeniu.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane
z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających
na egzamin

1)W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy:

a)korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

b)w przypadku EM –danego dnia przystępują do egzaminu zarówno
o godz. 9:00, jak io14:00

2)Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu
z przesunięciem czasowym –spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym

4.7.W przypadku EM, zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.8.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2020 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz