CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Rolnik i technik rolnik
Rolnik PDF Drukuj Email

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie

ROLNIK

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 (dawniej R.16 / RL.16)* Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 


 Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane po uzgodnieniu ze słuchaczami w Sieradzu lub Warcie 

Zajęcia praktczne odbywać się bedą w Ośrodku Hodowli Roślin w Kalinowej http://hrkalinowa.pl/

Część zajęć teoretycznych może odbywać się przez Internet, zapomocą platformy e-learning

 

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Program nauczania:

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Słuchacz:

1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;

2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;

3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;

4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;

5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;

6) ocenia jakość materiału siewnego;

7) przygotowuje materiał siewny do siewu;

8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;

9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;

10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;

11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;

12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;

13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;

14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;

15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;

16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;

17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;

18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Słuchacz

1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;

2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;

3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;

4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;

5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;

6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;

7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;

9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;

10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;

12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;

13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;

15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;

17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;

18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Słuchacz:

1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;

2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;

3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;

5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;

6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;

8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;

9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Technik Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

ROL.10 (dawniej R.16/RL.16)*

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Jesteś osobą kreatywną, Twoją pasją jest rolnictwo, zamierzasz prowadzić gospodarstwo rolne i zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków unijnych  . Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Oferta kierowana jest szczególnie do :

  • osób ,które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą;
  • osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej;
  • osób , które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację z programu ,,Młody rolnik” (wyższa punktacja ze względu na posiadanie tytułu  Technika Rolnika), https://www.kowr.gov.pl/ukur/rolnik-indywidualny-kwalifikacje-rolnicze;
  • rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa , ubiegać się o dofinansowania w ramach programów wsparcia dla sektora rolnego oraz innych programów wsparcia adresowanych dla gospodarstw rolnych lub działalności w branży związanej zrolnictwem i nie tylko;
  • osób, które pracują lub zamierzają podjąć  pracę  w gospodarstwach rolnych i chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

 

Nauka trwa  tylko 1 semestr. Zajęcia teoretyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba słuchaczy ograniczona.

Po ukończeniu kursu ROL.10  słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu

 

Pamiętaj, aby kurs ROL.10 miał sens musisz mieć ukończony (lub być w trakcie) kurs ROL.04 lub RL.03 lub R.03 oraz minimalnie średnie wykształcenie.

Nie masz średniego wykształcenia? Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które możesz realizować jednocześnie i uzyskać średnie wykształcenie.

 

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2024 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz