CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Technik archiwista
Technik archiwista PDF Drukuj Email

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie

TECHNIK ARCHIWISTA

 

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.
 

KURS pozwoli Ci zdobyć wiedzę z zakresu archiwizacji dokumentacji niearchiwalnej
i archiwalnej. Poznasz zasady prowadzenia archiwum zakładowego m. in.

·          przyjmowania akt z komórek organizacyjnych;

·          kontrolowania prawidłowości sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodności z  przekazywanymi aktami;

·          sporządzania wykazów spisów zdawczo-odbiorczych;

·          ewidencjonowania i opracowywania akt;

·    prowadzenia ewidencji użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;

Brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

·          dokonywania  oceny dokumentacji;

·          przygotowania  i wypełniania  dokumentów  niezbędnych do brakowania;

·          występowania do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;

·          ustalania sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;

 

I wiele innych  zagadnień  i prawnych regulacji związanych z zawodem archiwisty, które pozwolą  Ci
stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego z danej kwalifikacji, zdający otrzyma dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE w Łodzi.

Podstawa programowa i zakres nauczania tutaj

Proponujem kwalifikacje: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum i A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

Uczeń:

1) ustala wyposażenie archiwum;

2) określa zakres pracy archiwum;

3) przestrzega zasad obiegu pism;

4) wykonuje prace kancelaryjne;

5) obsługuje biurowe urządzenia techniczne;

6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;

7) opracowuje instrukcję kancelaryjną;

8) sporządza instrukcję archiwalną;

9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;

10) sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

Uczeń:

1) przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;

2) kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;

3) sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;

4) dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;

5) ewidencjonuje i opracowuje akta;

6) udostępnia zasoby archiwalne;

7) wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;

8) prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;

9) prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;

10) sporządza sprawozdania z działalności archiwum;

11) popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Uczeń:

1) dokonuje oceny dokumentacji;

2) przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;

3) występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;

4) ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;

5) opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;

6) przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

Uczeń:

1) określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;

2) ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;

3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;

4) zabezpiecza dokumentację;

5) podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;

6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

Uczeń:

1) dobiera metody porządkowania dokumentacji;

2) określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;

3) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;

4) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;

5) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

Uczeń:

1) dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;

2) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;

3) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;

4) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;

5) sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

Uczeń:

1) dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

2) porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

3) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

4) posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

5) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.


 
ZADZWOŃ tel. 43 822 10 12

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz