CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Mickiewicza 4   tel: 438221012facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Sprzedawca i Technik handlowiec
Technik handlowiec PDF Drukuj Email

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie

SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC
 

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Podstawa programowa i zakres nauczania tutaj

Proponujemy 2 kwalifikacje: A.18 Organizowanie sprzedaży i A.22 prowadzenie działalności handlowej

1. A.18 Organizowanie sprzedaży

Słuchacz:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10)  przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
11)  przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12)  prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
13)  stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
14)  zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15)  przeprowadza inwentaryzację towarów.

 

 
2. Sprzedaż towarów

 

Słuchacz:
1)  charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
2)  przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaŜy;
3)  stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
4)  określa rodzaje zachowań klientów;
5)  przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6)  udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
7)  prezentuje ofertę handlową;
8)  realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
9)  dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11)  wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12)  obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
13)  sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
14)  stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
15)  stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
16)  przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

 

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

 

 

KWALIFIKACJA  A.22. Prowadzenie działalności handlowej

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

Słuchacz:

1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;

2) dobiera metody badań i analizy rynku;

3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;

5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;

6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;

7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;

8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;

9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową

Słuchacz:

1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;

3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;

4) prowadzi negocjacje handlowe;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;

6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;

7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;

8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;

9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;

10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;

11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;

12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;

13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;

14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;

15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;

16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Słuchacz:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;

2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;

3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;

4) wycenia składniki aktywów i pasywów;

5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;

6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;

7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;

8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;

9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;

10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;

11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;

12) stosuje metody analizy ekonomicznej;

13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;

14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;

15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;

16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.


Kształcenie w zawodzie technik handlowiec daje przygotowanie do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania, realizowania podstawowych funkcji handlowych w różnych punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz do prowadzenia własnej firmy handlowej.

 Tytuł technika w 1 rok!

Jeśli jesteś absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku sprzedawca, to zapisz się na kurs kwalifikacyjny „prowadzenie działalności handlowej”. Osoba, która na koniec kursu zaliczy egzamin zawodowy i legitymuje się średnim wykształceniem otrzymuje automatycznie tytuł technika handlowca. Dzieje się tak dlatego, że szkoła zawodowa zostaje zaliczona jako jeden rok nauki w szkole policealnej i nie powtarza się materiału, który był przerabiany wcześniej.

Jeżeli ktoś nie ma średniego wykształcenia, to może zapisać się jednocześnie do liceum i na kurs i w tym samym czasie uzyskać tytuł zawodowy i średnie wykształcenie

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Czeki na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Artykuł o naszej ofercie w "Nad Wartą"

 

nad warta2

 

KORZYSTAMY

Z OPROGRAMOWANIA

FIRMY

  Sage logo

Copyright © 2021 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz