CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

Sieradz ul. Tysiąclecia 3   tel: 691 447 665facebook

przy CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU 

                          sekretariat@ckusieradz.pl

Strona główna > Egzaminy maturalne i zawodowe > Informacje dla zdających egzamin zawodowy
Informacje dla zdających egzamin zawodowy PDF Drukuj Email

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających

 

Informacje ogólne dla słuchacza/absolwenta

http://www.oke.lodz.pl/index.php

wydawania suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z „nowego” egzaminu zawodowego

http://komisja.pl/aktualnosci.php?a=341

zgłaszania do nowego egzaminu zawodowego

http://komisja.pl/aktualnosci.php?a=326

 

Formularze

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=68

 

 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
od 2013 roku –

               Procedury

 

Wydawanie duplikatów

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=223

 

Uczeń/słuchacz szkoły

który:

−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,

−przerwał egzamin zawodowy,

−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu,

ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu

w kolejnych terminach jego przeprowadzania

W trakcie nauki

deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz składa
do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

 

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej
OKE w Łodzi

www.okełodz.pl

 

Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:

−przystąpił do części pisemnej egzaminu zawodowego i nie uzyskał
z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów albo

−mógł przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego,
na podstawie złożonej deklaracji, zdający przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

Absolwent

szkoły, który:

−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,

−przerwał egzamin zawodowy,

−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu,

ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu

w kolejnych terminach jego przeprowadzania

.W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin

eksternistyczny

 

Deklarację przystąpienia do egzaminu

składa się dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

 

Do deklaracji

należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której absolwent zamierza zdawać egzamin

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu

do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie

o stanie zdrowia wydane przez lekarza

 

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE w Łodzi

Egzamin z kwalifikacji

Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:

−przystąpił do części pisemnej egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów albo mógł

− przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego, na podstawie złożonej deklaracji,

zdający przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

Absolwent
kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Który:

- nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,

−przerwał egzamin zawodowy,

−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w

kolejnych terminach jego przeprowadzania

W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin eksternistyczny

 

Deklarację przystąpienia do egzaminu składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego,

dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na

miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu

do indywidualnych potrzeb do deklaracji należy ponadto dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie wydane przez lekarza, potwierdzające występowanie dysfunkcji

 

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE w Łodzi

www.oke.lodz.pl

 

Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:

−przystąpił do części pisemnej egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania egzaminu

zawodowego liczby punktów albo

−mógł przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego, na podstawie złożonej deklaracji,

zdający przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie

 

 

 

 

 

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

Copyright © 2023 ckusieradz.pl.
Designed by ckusieradz